Inspektor Ochrony Danych

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2021 Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobie upoważnionej 2021 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego2021 Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym 2021Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

Poniżej Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego2021

Klauzula obowiązku informacyjnego jaką należy przedstawić do wglądu w ramach przystąpienia do konkursu. 2021

Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobie upoważnionej 2021

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, galerii itd.

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym 2021

Oświadczenie zgody rodzica /opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie jego wizerunku

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbierania ucznia z placówki 

Oświadczenie rodzica /opiekuna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ucznia w ramach konkursu organizowanego przez szkołę pozaszkolnego

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy w Warszawie
Ernest Ziemiński
e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
 3. Zarządzenie nr  1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy w Warszawie
  z dnia 4.01.2021 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych