Regulamin konkursu – competition luty 2020

konkurs – competition

THE YOUNG KNIGHTS OF THE ROUND EUROPEAN TABLE”

REGULAMIN

konkursu dla uczniów

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie

  1. Organizator, czas trwania i tematyka konkursu:

1.1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie – grupa realizująca projekt Erasmus Plus,

1.2. Przyjmowanie zgłoszeń filmów video w postaci elektronicznej trwa od 24 lutego do 23marca 2020 roku.

1.3.Celem konkursu jest przybliżenie uczniom naszej szkoły tematyki projektu a także umożliwienie użycia języka angielskiego w realizacji różnorodnych form artystycznych .

1.4. Konkurs składa się z jednego etapu po którym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca konkursu.

2. Zasady uczestnictwa.

2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr14 . Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

2.2. W konkursie mogą brać udział uczniowie (indywidualnie), którzy przygotują jeden film.

2.3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z filmów nadesłanych przez uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym.

2.4. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy zatrudnieni przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.5. Filmy video zgłaszane powinny trwać 3-4 minuty.

2.6.. Film video zgłaszany do konkursu może być wykonany dowolną techniką (animacja, film poklatkowy, filmy nakręcone kamerą, aparatem cyfrowym, tabletem czy telefonem komórkowym), jednak do konkursu muszą być przesłane w formie elektronicznych plików.

2.7. Film video musi odnosić się do tematyki projektu , wszelkie dialogi, napisy muszą być wykonane w języku polskim i angielskim.

2.8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o bardzo niskiej jakości technicznej oraz filmów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie

3.1 . Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od 24 lutego do 28 lutego 2020 roku – wysłanie wypełnionego zgłoszenia i oświadczeń

3.2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 23 marca (do godziny 23:59)na adres mailowy: konkurserazmus@gmail.com przygotowanego filmu

3.3. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w złączniku regulaminu.

3.4. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:

a) akceptuje regulamin konkursu;

b) przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych filmów video

c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych filmów, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;

d) wszystkie osoby występujące w filmach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku;

e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu;

f) przystępując do konkursu udostępnia do publikacji i rozpowszechniania filmy video

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

4.1. Jury, wybrane przez Dyrekcję Szkoły i koordynatora projektu wybierze jeden film video spośród zgłoszonych do konkursu, której autor/ka otrzymają nagrodę główną. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę nawiązanie do tematyki konkursu, jakość, wartość artystyczną oraz oryginalność nadesłanych filmów.

4.2. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.3. Nagrodą w konkursie jest udział w jednym z wyjazdów grupy szkolnej Erasmus do Włoch (maj 2020rok), czynny udział w realizacji zadań projektowych grupy podczas wyjazdu, pobyt u rodziny goszczącej. Wyjazd trwa 6 dni.

4.4. Organizator będzie informować o wynikach konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy konkursu, na co uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę.

4.5. Osoba nagrodzona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie osobiście formularzy zgłoszeniowych wraz z podpisem własnym lub osoby uprawnionej do ich reprezentowania do Organizatora.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych filmów video.

5.2. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

5.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

5.5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora .

5.6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.7. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

5.8. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.

5.9. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „THE YOUNG KNIGHTS OF THE ROUND EUROPEAN TABLE” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

5.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 luty 2020 roku.