Podstawowe informacje

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 1. Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 3. Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas 0-III, według następujących kryteriów:
  • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
  • dzieci z rodzin niepełnych,
  • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę  klasy.
 4. Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii przebywają przez ten czas w świetlicy. Należy wypełnić kartę zgłoszenia. Zaznaczamy tylko, że zamiast religii.
 5. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.
 6. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny.
 7. Nabór pierwszoklasistów i zerówkowiczów do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny, wyjątkowo do 10 września danego roku szkolnego.
 8. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 9. Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, u nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce nabór i świetlica.
 10. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, ogólna charakterystyka dziecka).
 11. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład jej wchodzą: osoba pełniąca obowiązki kierownika świetlicy, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
 12. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do kierownika świetlicy /po 4 tygodniach nie zgłoszonej przez rodziców /opiekunów/ nieobecności, nie  spowodowanej chorobą uczeń zostaje skreślony z listy/.
 13. Składka na potrzeby świetlicy jest ustalana przez Radę Rodziców. Wynosi 20 zł. Gdy do świetlicy chodzi więcej niż jedno dziecko z rodziny – wówczas opłata wynosi 10 zł od dziecka. Należy ją regulować do 10-tego każdego miesiąca wpłatą na konto świetlica, będące subkontem do konta Rady Rodziców..
 14. Pieniążki ze składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno – technicznych, pomocy naukowych, książek, gier, zabawek, sprzętu sportowego, upominków na Mikołajki, Zajączka, z okazji dnia Dziecka, poczęstunku w czasie balu ostatkowego, zabawy andrzejkowej, nagród w konkursach świetlicowych.
 15. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia.
 16. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka.
 17. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 18. Po godzinie 18.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 19. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej z klas 0 – I posiłki spożywają pod opieką wychowawców klasy, a z klas 2 – 3 pod opieką wychowawców świetlicy, od których w razie potrzeby otrzymują pomoc przy spożywaniu posiłku. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora szkoły grafikiem.
 20. Dzieci chętne mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje Umożliwiają to zgromadzone w świetlicy pomoce dydaktyczne.
 21. Dzieci przebywające w świetlicy przed lekcjami są zabierane na lekcje przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego, a po lekcjach są przez nich odprowadzane do świetlicy.
 22. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tegoż nauczyciela.
 23. Dzieci objęte opieką świetlicowa korzystają z szatni klasowych.
 24. W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno-techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, informatyczne, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
 25. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.
 26. Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje  okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.
 27. Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Statut szkoły i Regulamin zachowania w Świetlicy.
 28. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 29. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 30. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.
 31. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
 32. Gdy dziecko przychodzi do świetlicy – zapisuje się na listę obecności: podchodzi do biurka, przedstawia się: imię, nazwisko, klasa.
 33. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy – odpisuje się: podchodzi do biurka wychowawcy i podaje imię nazwisko i klasę oraz z kim idzie do domu.
 34. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 35. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 36. Zajęcia dodatkowe – po zebraniach klasowych we wrześniu rodzice są proszeni o informację do świetlicy, na jakie zajęcia ich dzieci będą uczęszczać.
 37. To samo dotyczy obiadów.
 38. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony
  lub uszkodzony sprzęt.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach obowiązujących w świetlicy.

Wpłat na świetlicę można dokonywać na wydzielone dla Świetlicy subkonto Rady Rodziców:
87 1020 1055 0000 9702 0296 1019
z dopiskiem: „Imię i Nazwisko dziecka / dzieci. Na świetlicę za miesiąc/e …”

UWAGA!
Wpłaty dokonywane na inne konto, będą księgowane jako wpłata na Radę Rodziców.